Oldklumpen (879 möh):


Rekommenderad karta: Fjällkarta Z5.

Oldklumpen är beläget norr om Frankrikegården och utgör Oldfjällens sydvästligaste utlöpare. Vid Oldklumpen och Övre Oldsjön finns Oldens kraftverk, vilket ägs av Jämtkraft. Vattnet tas från ett flertal sjöar, bl.a. Mjölkvattnet, Burvattnet och Fisklössjön, genom tunnlar. Fallhöjden är 260 meter. Om man följer vägen genom Frankrike, så kan man från kraftverkets kontorslokaler följa en stig som leder upp på Oldklumpen.

 

Trädgården

I naturreservatet Oldklumpen måste du besöka Trädgården. Det är den sydvästra branten som kallas så. Där växer det bland annat alm, kransrams och liljekonvalj. De är riktigt sällsynta i fjälltrakter. I reservatet kan du också koppla av i 200 hektar naturskog av gran och fjällbjörk.

I Trädgården är det lite varmare

Ta stadiga skor på dig när du ska besöka Trädgården, för den sista biten av stigen kan vara lite stenig. Det kan kännas lite besvärligt men det är helt klart värt det. Det första du kommer att se när du är framme är låga almar som sticker upp bland stenarna. Du kommer att kunna hitta både liten fetknopp, kransrams och liljekonvalj. Det är också arter som inte brukar växa i fjälltrakter. Anledningen är att klimatet är mycket varmare just här. Branten, som vetter mot sydväst, värms upp av solen och ger en varmare medeltemperatur. Dessutom finns här bergarter som är basiska. Det ger mycket näring till jorden.

Den gamla skogen växer så det knakar

Den allra största delen av naturreservatet består av gammal skog. Här finns både fjällbjörkskog och granskog. Skogen är nästan orörd och det hänger garnlav runt många granar. Men berggrunden är näringsrik och skogen växer i god takt. Fjällbjörkskogen har en frodig högörtsflora. Den sträcker sig ända ner i granskogen.
Den gamla granskogen är bitvis gles. Här finns träd i olika åldrar, och det ligger död ved och stammar på marken. Titta lite närmare på dem, du kommer att se att de har brutits ner i olika grad. Det är typiskt för orörd skog, natur­skog.
Närmare byarna i sydväst finns det däremot spår efter dimensionsavverkningar, eller plockhuggning, som det också kallas. Det var det vanligaste sättet att avverka skog på i de norrländska skogarna på 1800-talet. Man tog bort de bästa träden och lämnade resten.

 

Spår efter äldre bosättning och tunnlar under marken

Vid Oldsjön i söder finns det spår från bronsåldern. Här har det bott folk. Samebyarna Jovnevaerie och Njaarke bedriver renskötsel i området. Det är viktiga betesmarker under höst, vinter och vår. Undvik att gå för nära renarna och stör inte renskötarna i deras arbete.
I den norra delen av reservatet finns det spår efter en viktig samisk kulturmiljö. Du kan se fyra eldhärdar, en stengrund och en kallkälla.

I Oldklumpens omgivningar finns det också spår efter äldre gruvdrift. Det finns både gruvhål, smälthyttor och kol­milor. Dessutom har vatten­rallarna varit här och dämt upp sjöarna och sprängt tunnlar under marken. Tunnlarna går mellan vattendragen.


Föreskrifter

Välkommen till Old­klumpen. Tänk på att det inom reservatet inte är tillåtet att:

  • plocka och samla in arter av olika slag, med undantag av bär och mat­svamp,
  • klättra i boträd, uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt, samla in djur eller på annat sätt medvetet skada eller störa djurlivet,
  • göra åverkan på mark, block, växt­lighet, torrträd eller annan död ved,
  • elda, annat än medhavd ved,
  • framföra motor­drivet fordon i terräng.

Andra regler gäller om du vill bedriva någon form av verksamhet i området, se aktuellt reservatsbeslut för fullständiga föreskrifter. Det kan också finnas andra lagar att ta hänsyn till, exempelvis rennäringslagen.


Hitta hit

  • Från Olden kör man vidare norrut förbi Frankrike och i Åkroken svänger man höger, efter ungefär en kilometer höger igen. Där vägen delar sig nästa gång är det lämpligt att parkera. För att ta sig till "Trädgården" är det enklast att gå till fots längs skogsbilvägen in till höger (den är av lite för dålig kvalitet för att köra). Efter ungefär 800 meter går skogsbilvägen över i stig med skyltning till Trädgården.